JUDr. Jana Wurstová

Právnickou fakultu University Karlovy ukončila v r. 1964. Poté se dlouhodobě se věnovala a do současné doby věnuje právu stavebnímu, mezinárodnímu a Evropskému, v oblasti civilní. V těchto oblastech publikovala řadu článků a některé publikace. Do r. 1990 pracovala v Československém středisku výstavby a architektury, posléze ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, po r. 1989 založila mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti, jehož byla do r. 1997 ředitelkou (mezinárodní civilní i trestněprávní pomoc, spolupráce s Radou Evropy, Evropskou komisí a jinými mezivládními institucemi, vzdělávání soudců, rozvíjení dvoustranných vztahů, mezinárodní smlouvy mnohostranné i dvoustranné).

V r. 1992 složila justiční zkoušky a od roku 2006 je advokátkou. Od r. 1997 až dosud pracuje v odboru mezinárodních vztahů České advokátní komory, přičemž do roku 2006 byla jeho vedoucí. Od roku 2002 do r. 2008 byla tajemnicí Holandsko-České Nadace Hugo Grotius, na podporu rozvoje českého práva.

Je dlouholetou členkou poradního sboru Akademie Evropského práva v Trevíru (Board of Trustees, ERA), zástupcem advokacie v Evropské komisi pro efektivitu justice Rady Evropy (CEPEJ) a její pracovní skupiny SATURN zabývající se průtahy v soudním řízení a mj. úlohou advokátů. Spolupracuje s řadou zahraničních advokátních komor, zastupuje českou advokacii ve dvou výborech  Evropské rady advokátních komor (CCBE) v Bruselu. Je expertem Rady Evropy v otázkách advokátní profese a bezplatné právní pomoci, úlohy advokacie ve funkční justici a pravidelně o těchto otázkách publikuje.

Je tajemnicí Koordinační rady pro autorizované inspektory – koordinačního orgánu pro provádění příprav a zkoušek uchazečů o profesi autorizovaných inspektorů ve výstavbě, schvalovaného na návrh České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je spoluautorkou nového vydání publikace „Sousedská práva“.