Informace o tématech Evropského práva                                             (Bulletin advokacie č. 5/2011 - 19.05.2011)


Informace o tématech Evropského práva, o nichž bude diskutovat  Board of Trustees ERA (sbor poradců pro její správní radu),
na svém 20. zasedání v Trieru  28. května 2011


Není lepšího zdroje pro sledování vývoje Evropského práva, než jsou stále se měnící a rozvíjející se témata seminářů, konferencí a školení ERA.
Ta ,aby udržela zájem klientů, počínaje právníky Evropské komise, a konče všemi profesemi představujícími pojem „justice“ (soudci, státní
zástupci, advokáti, exekutoři, vyšší soudní úředníci, notáři atd.), musí mít nezbytně k dispozici nejen informace o platných předpisech, ale i o těch,
jejichž změny jsou připraveny již v takovém stadiu, že lze během roku reálně předpokládat jejich účinnost.

Místem, které selekci témat provádí, a které rozhoduje, které z nich, kdy, kde a jakou formou bude součástí nabídky ERA pro další rok, je právě
Board of Trustees, které se schází jednou ročně v Trieru.

Pro vzdělávací účely České advokátní komory (a nejen pro ty semináře, které nakonec ČAK s ERA (popřípadě ve spolupráci s Justiční akademií) se
tento soubor může stát vhodnou inspirací.

Pro ilustraci uvádíme ty nejdůležitější témata a subtémata“

1.Soudní spolupráce ve věcech civilních, ochrana spotřebitele, pojišťovací právo, pracovní právo, sociální právo, anti-diskriminace a gendrová
rovnost
2.Anti-trustové právo, státní pomoc, veřejné zakázky, duševní vlastnictví, farmaceutické právo
3.Vnitřní a vnější dimense trestního soudnictví EU
4.Ústavní a institucionální právo, soudní prostředky a základní práva
5.Právo společností, bankovní a finanční služby, daňové právo, obchodní právo, celní právo.

Výsledky úvah a rozhodnutí Board of Trustees budou předmětem další informace a také podkladem pro obdobné plánování v ČAK.


JUDr. Jana Wurstová – 28.4.2011